LV_EU_ID

Informācija par projektu

Projekta nosaukums: Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai​

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002;

Īss apraksts:

Pētījums ir starpnozaru projekts starp lielāko pārtikas ražošanas uzņēmumu Latvijā AS Dobeles Dzirnavnieks un datorredzē balstītu ražošanas kvalitātes izstrādātāju SIA Zippy Vision ar mērķi risināt AS Dobeles Dzirnavnieks identificētos un uzstādītos produktu kvalitātes kontroles izaicinājumus, kuri pielietojami plašākā industriju spektrā.

Pētījuma mērķis ir radīt datorredzes un ražošanas vadības risinājumu, inovatīvas kvalitātes kontroles uzlabošanai balstoties uz jau veikto pētījumu rezultātiem. Tai skaitā paredzēts izstrādāt unikālu produktu izsekošanas sistēmu, kas ļautu uzkrāt ražošanas informāciju un kvalitātes inspekcijas vizuālo informāciju atsevišķu iepakojumu detalizācijas pakāpē, tai skaitā attēlus visā produkta derīguma termiņa laikā. Risinājums izmantojams reklamāciju apstrādei, pilnas produktu izsekošanas nodrošināšanai klientiem un kvalitātes kontroles sistēmas patstāvīgai uzlabošanai izmantojot uzkrātos datus.

Šī projekta mērķa tirgus ir pārtikas ražotāji, kuri plāno būtiski uzlabot kvalitātes kontroli vai kuriem šādus uzlabojumus pieprasa pircēji vai tirgus.

Projekta pamatā ir paplašināta dziļo neironu tīklu tehnoloģiju izmantošana datorredzes un ražošanas vadības risinājuma klasifikācijas un inspekcijas vajadzībām, kombinācijā ar dažādu tipu un tehnoloģiju industriālo datorredzes kameru izmantošanu nepārtrauktos ražošanas procesos.

Par Kompetences centru

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos
virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

 1. Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām

tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes
monitoringa risinājumi);

  • Produktu iepakojuma risinājumi;

  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos

  • Piemērotākas Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai –Sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas,  citus ražošanas faktorus.

Pētniecības projekts tiek veikts Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra (LPKC) ietvaros. LPKC  mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
Kopējais ERAF atbalsta apjoms Kompetences centram  4 708 111.50 EUR.

Progresa ziņojumi

2019. gada 30. jūnijs

Izstrādāta un nostabilizēta attēla iegūšanas un apstrādes metodika

2019. gada 30. augusts

Izstādāta robusta etiķešu apdrukas kontroles tehnoloģija, kas ir fontu, valodas agnostiska.

2019. gada 16.novembris

Nostiprināts un verificēts precīzs gala problēmas formulējums

Nostiprināts izmantojamo tehnoloģiju saraksts, kas ļautu neatkārtot tirgū esošos risinājumus. Analizēts un verificēts risinājumus saraksts pie starptautiskiem pārtikas ražotājiem.

Izvirzītas un verificētas hipotēzes visiem risināmo tehnoloģisko izaicinājumu (problēmas formulējumā) risinājumiem.

Par 75% iegūts tehnoloģisko parametru kopums tehnoloģija robustai attēlu iegūšanas tehnoloģijai balstoties uz polarizētas gaismas filtriem, līniju kamerām. Izstrādāta vadības programmatūra, kas vada apgaismojumu, attēla iegūšanas parametrus.

Pilnveidota etiķešu apdrukas kontroles tehnoloģija, kas ir fontu un valodas agnostiska.

Daļēji izstrādātas tehnoloģijas automatizētais datu iegūšanai, augmentācijai un klasifikācijai lietotāja pusē veidā, kas maksimāli vienkāršo dziļos neironu tīklos balstītu risinājumu adaptāciju

Izveidota anotēšanas platforma, kas ir savienota ar iekārtas attēlu iegūšanas sistēmu.
Anotēšanas platformas mērķi ir: kvalitātes novērtējums, manuāli pārskatot kvalitātes inspekcijas sesijas datus, jaunu defektu anotēšana ar mērķi uzlabot dziļās mācīšanās modeļus.
 Anotēšanas platforma ir mākoņskaitļošanā bāzēta sistēma izmantojot iepriekš iekārtas ģenerētos datus un iekārtas fizisko sensoru informāciju.
Daļēji izveidota sistēma automatizētai datu pārnešanai uz anotēšanas sistēmu no iekārtas, anotēšanas un kvalitātes vērtēšanas vajadzībām
Izstrādāts dziļo tīklu modelis līmējumu defektu novērtēšanai. Modelim ir nepieciešams papildināt treniņa datus ar caurspīdīgo līmējumu defektu kontroli, ņemot vērā toleranci pret nenozīmīgiem defektiem.

Pilnveidots drukas kvalitātes (etiķetes drukas) novērtēšanas algoritms ņemot vērā, ka lentes kustības virzienā drukas garums ir mainīgs. Jaunie algoritmi izmanto attēla morfoloģijas darbības lai novērtētu punktu daudzumu, kas trūkst attiecībā pret etalonu izmantojot konvolūcijas filtrus. 

Izveidota ātrāka etiķetes pozicionēšanas sistēma, pārveidojot to atsevišķā kompilētā bibliotēkā. Iegūts pakas apstrādes ātrums līdz 150 ms. Līdzšinējais bija līdz 700ms. Tas ļauj noņemšanas mehānismus likt tieši pie iekārtas.

Izstrādāta jauna modulāra risinājuma izvēršanas sistēma, lai nodrošinātu ierobežotu resursu piešķīrumu katram no servisiem, nodrošinātu servisu autonomiju un vienotu saziņas protokolu. Jaunā izvēršanas sistēma ļauj izolēt katru apakšsistēmu nodrošinot, ka katra apakšsistēma var izmantot savu operētājsistēmu un programmatūras atkarības.
Veikta pāreja uz Linux, lai nodrošinātu GPU resursu dalīšanu starp servisiem uz viena datora.

2019. gada 16.februāris

2020. gada 16.augusts

Iegūti  risinājumi esošās tehnoloģijas ātruma uzlabojumiem inspekcijai līdz 700 iepakojumi minūtē un līnijas ātrumam līdz 4 m/s

Iegūti risinājumi testējamā objekta izmēru ierobežojumu  samazināšanai izmainot attēla pārraides un apstrādes sistēmu

Izstrādāta un uzsākta testēt papildus sistēma ar kameru uz flow-wrap iepakojuma plēves, pēc printera, precīzākai apdrukas kvalitātes vērtēšanai, nodrošinot arī tādas apdrukas pilnvērtīgu testēšanu, kas atrodas uz iepakojuma malas vai gala.

Izveidotas centralizētas administrēšanas funkcijas, t.sk. API izveidošana sajūgšanai ar centralizētu ražošanas vadības sistēmu 

2020. gada 16.novembris

Izveidots produktu izsekošanas prototips un kontatētas pielietojamības robežas
Izstrādātas centralizētas vadības tehnoloģijas inegrācijai vadības sistēmās
Pilnveidota marķēšanas plūsma jaunu produktu un attēlu marķēšanai un neironu tīklu trenēšanai
Iegūtas tehnoloģijas ātri kustīgu objektu detektēšanai – pieteikts patents.
Tiek pabeigts integrēta risinājuma prototips
Anotēšanas platforma un dziļā mācīšanās:
- kvalitātes novērtējums, manuāli pārskatot kvalitātes inspekcijas sesijas datus, jaunu defektu anotēšana ar mērķi uzlabot dziļās mācīšanās modeļus
- Anotēšanas platforma ir mākoņskaitļošanā bāzēta sistēma izmantojot iepriekš iekārtas ģenerētos datus un iekārtas fizisko sensoru informāciju
- Pabeigta sistēma automatizētai datu pārnešanai uz anotēšanas sistēmu no iekārtas, anotēšanas un kvalitātes vērtēšanas vajadzībām
- Uzlabots dziļo tīklu modelis līmējumu defektu novērtēšanai. Modelis papildināts ar treniņa datiem ar caurspīdīgo līmējumu defektu kontroli, ņemot vērā toleranci pret nenozīmīgiem defektiem
Atsevišķas kameras ieviešana aiz apdrukas
Iespēja precīzi noteikt apdrukas kvalitāti uz lentes – jebkurā apdrukas vietā
Pilnveidots drukas kvalitātes (etiķetes drukas) novērtēšanas algoritms ņemot vērā, ka lentes kustības virzienā drukas garums ir mainīgs. Jaunie algoritmi izmanto attēla morfoloģijas darbības lai novērtētu punktu daudzumu, kas trūkst attiecībā pret etalonu izmantojot konvolūcijas filtrus. 
Projektā iegūtās tehnoloģijas veiksmīgi tiek ieviestas plašākā industriju spektrā – kokmateriāli un celtniecības materiāli.