top of page
LV_EU_ID
Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​

Projekta nosaukums: Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​. 

Projekta numurs: Nr: 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis ir izstrādāt vizuālās inspekcijas tehnoloģiju, kurā tiek novērtēta sterilo zāļu flakonu – šķidro injekciju un liofilizēto pulveru satura un iepakojuma kvalitāte, nosakot mehāniskos piemaisījumus vai flakona kā primārā iepakojuma defektus.

Projekta pamatā ir paplašināta dziļo neironu tīklu tehnoloģiju izmantošana datorredzes un ražošanas vadības risinājuma klasifikācijas un inspekcijas vajadzībām, kombinācijā ar līnijkameru (line scan) tehnoloģiju izmantošanu nepārtrauktos ražošanas procesos.

Par Kompetences centru

Finansējuma saņēmējs: SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde- CFLA; līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/005 noslēgts 29.04.2019.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles;

 • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 11 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādejādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.

Kompetences centra darbības rezultātā tiks atbalstīti vismaz 11 pētniecības projektus, vismaz 6 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Projekta kopējās pētījumu izmaksas ir 11 759 808.73 EUR, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim

30 Dec 2021

Noslēguma ziņojums

Projekta rezultāts:

 • Izstrādāts vizuālās kontroles tehnoloģijas iekārtas integrētas sistēmas prototips, iegūts tehnoloģiju kopums, kas ļauj izveidot industriālu vizuālās inspekcijas iekārtu ampulu kontrolei.

 • Izstrādāts tehnoloģiju kopums, kas ļauj izveidot industriālu iekārtu mehānisko piemaisījumu detektēšanai saskaņā ar uzdevumu.

 • Izstrādāts tehnoloģiju kopums, kas ļauj kontrolēt automātisku flakonu paņemšanu, piemaisījumu konstatēšanai nepieciešamās mehāniskās darbības un attēlu atpazīšanas sistēmas, kas ļauj identificēt defektus iegūtajos vizuālajos datos.

 • Izstrādāts nepieciešamo tehnoloģiju kopums, kas ļaus kontrolēt korķīšu aizvēršanas precizitāti.

Projektā izvirzītie mērķi sasniegti pilnībā.

Pētījuma rezultāts veiksmīgs.

23 Dec 2021

Progresa ziņojums

 • Veica kameru un lampu konfigurāciju optimizāciju, kas uzlaboja daļiņu redzamību;

 • veica pētījumu flakonu bojājumu kontrolei izmantojot SWIR spektra kameras un apgaismojumu;

 • uzlaboja flakonu satvērēja konstrukciju, panākot, ka tā netraucē novērtēt valcēšanas defektus;

 • nodefinēja izstrādātā prototipa nepilnības : plaisām stiklā un daļiņām nepieciešamas divas dažādas darba stacijas ar kamerām.

 • Izpētīja VK iekārtas algoritma optimizācijas iespējasun izstrādāja algoritmu, kas ļauj datoram identificēt labi saredzamas daļiņas un daļiņas uz robežvirsmām.

 • veica daļiņu redzamības salīdzināšanu dažādos paraugos gan manuāli gan izmantojot izstrādātās vizuālās kontroles iekārtas (VK) prototipu.

31 Jul 2021

Progresa ziņojums

Paplašināts un izveidots automatizēts prototips ar papildu funkcionalitāti:

- Uzlabotas attēlu apstrādes bibliotēkas. Jauna pieeja izveidoto daļiņu noteikšanai
- Jauni testēšanas un izstrādes dati, kas iegūti un novērtēti, izmantojot jaunu dizainu
- Izpētīts un izveidots teorētiskais pamats tālākai attīstībai

- Izstrādāti jauni visa ķermeņa pārbaudes algoritmi, daļiņu vispārējie parametri 20–50 nm, kas atrasti, izmantojot tiešo kupola gaismu un sānu gaismas

24 May 2021

Progresa ziņojums

Veikta otrās iekārtas prototipa izveide.

 • Izveidots iekārtas mehāniskās daļas otrais prototips:

 • Iegūti pirmie paraugu attēli  Matrix Vision industriālajām kamerām kontrolētā vidē ar elektronisku un programmistisku paraugu griešanās vadību

Veikta apgaismojuma izveide izmantojot:

 • fona apgaismojumu

 • tiešu apgaismojumu

 • Sānu apgaismojumu

Izstrādāta programmatūra otrajam prototipam

Pasūtīti un saņemti industriālā apgaismojuma prototipi

1 Feb 2021

Progresa ziņojums

Paplašināts automātiskas sistēmas prototipa projekts:

 • Tehniskajam risinājumam piemēroti apgaismojuma risinājumi,  Uzsākti jauna apgaismojuma un attēlu iegūšanas sistēmas testi
  Izveidota attēlu marķēšanas sistēma, kas ļauj piesaistīt marķēšanā lielāku cilvēku grupu. Marķēšana nepieciešama lielākai treniņu datu kopu iegūšanai
  Pieslēgtas jauna tipa kameras. Tiek pārbaudīti 3 dažādu apgaismojuma sistēmu un kameru modeļi.

1 Aug 2020

Progresa ziņojums

Izveidots automātiskā prototipa projekts:

 • paraugu rotēšanas sistēmas tehniskais projekts

 • trīs staciju modelis vāciņa, satura un stikla kontrolei

 • izveidots uzlabots laboratorijas prototips testēšanai

 • daļējo izstrādāti pamata algoritmi produktu kvalitātēs testēšanai uz testa datiem

Izveidots pusautomātiskā prototipa projekts, balstoties uz automātiskā prototipa projektu, kura mērķis ir pārbaudīt iegūtās atziņas un modeli uz vienas testēšanas stacijas bāzes.

30 Apr 2020

Progresa ziņojums

Izpētītas esošo automātisko un pusautomātisko iekārtu tehnoloģiskās shēmas

Izvirzīti pamata risinājumu kandidāti:

 • 01.01-02.05 - Datorredzes adaptācija pusautomātiskās iekārtas attēla iegūšanas ietvaros.

 • 01.01-02.05 - Datorredzes adaptācija paplašinot pusautomātisko iekārtas ar atsevišķu moduli (*pašlaik galvenais kandidāts)

 • 01.03-02.05 - Izstrādāts mehāniskās sistēmas prototips ar datorvadāmu rotācijas režīmu

 • 15.04-02.05 -Iegūti un izvērtēti paraugu attēli izmantojot pirmo apgaismojuma un kameru kandidātus

Iegūtas  projektēšanas prasības otrajam prototipam:
 Sagatavoti laboratorijas apstākļi, saņemti iekārtu paraugi otrajai kārtai un izstrādāta programmatūra attēlu iegūšanai un apstrādei
Iegūti pirmie efektīvie defektēšanas attēli, kuri pirmajā tuvinājumā noteikt visus meklējamos defektus. 
Izvēlētas apgaismojuma un kameras režīmu tehnoloģijas, kā arī kopējais gaismas un kameru uzstādīšanas modelis, kurš ļautu iekārtai sniegt stabilu, atkārtojamu rezultātu

31 Jan 2020

Progresa ziņojums

 • Rotācijas stendā pirmajā fāzē izskatīti ampulu paraugi ar piemaisījumiem un defektiem.

 • Izstrādāts pirmais rotācijas stenda prototips un veikti pirmie pētījumi saistībā ar defektu redzamību dažādos apgaismojuma režīmos un kameras režīmos.

 • Noteiktas nākošās apgaismojuma un kameras režīmu pārbaudes.

bottom of page